Medisch Onderwijs Centrum


KLACHTEN- EN GESCHILLENPROCEDURE1 Inleiding
Wij werken voortdurend aan en doen onze uiterste best onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

2 Schriftelijke melding van een klacht
2.1 Een klacht of uiting van ontevredenheid over handelen of nalaten van het Medisch Onderwijs Centrum of een van haar medewerkers wordt schriftelijk gemeld aan het Medisch Onderwijs Centrum.

2.2 De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

2.3 Een klacht kan betrekking hebben op bejegening, privacy, werkmethode, lesinhoud, administratieve afhandeling, financiële afspraken, doorlooptijden en/of overige.

2.4 De klacht wordt ingediend middels zelf geschreven brief, waarbij de aanbeveling geldt de brief per aangetekende post te versturen.

2.5 Een klacht moet aan de volgende minimale eisen voldoen:
- de klager dient zijn/haar naam en adres te vermelden
- de klager dient de klacht te voorzien van een dagtekening
- de klager dient aan te geven tegen welke medewerker of dienstverlening de klacht wordt ingediend
- de klager dient aan te geven op welke datum of in welke periode de gedraging of de gebeurtenis waartegen de klacht gericht is, heeft plaatsgevonden
- de klager dient een omschrijving te geven van de gedragingen of gebeurtenis waartegen de klacht gericht is
- de klager dient aan te geven of klager zelf geprobeerd heeft het probleem op te lossen
- de klager dient aan te geven of er een bemiddelaar is gezocht om het probleem op te lossen

3 De ontvangstbevestiging
3.1 De ontvangst van de klacht wordt binnen enkele dagen schriftelijk bevestigd, maar uiterlijk binnen 14 dagen.

3.2 De ontvangstbevestiging bevat:
een vermelding van de datum waarop de gedragingen of gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden
een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft
een aanduiding van de termijnen binnen welke de behandeling van de klacht naar verwachting zal zijn afgerond
de vermelding van de contactpersoon tot wie de klager zich desgewenst kan wenden een beschrijving van het verloop van de klachtenprocedure

4 De termijn van beantwoording
4.1 De klacht wordt binnen een termijn van zes weken na indiening afgehandeld.

5 De behandeling van de klacht
5.1 De klager wordt in de gelegenheid gesteld de op de zaak betrekking hebbende stukken in te zien en zijn of haar standpunt mondeling toe te lichten aan de directie en/of de betreffende medewerker.

5.2 Van bovengenoemde vindt verslaglegging plaats. Dit verslag wordt zowel naar de klager als de betreffende medewerker gestuurd alsmede opgeslagen in het archief.

6 De beslissing
6.1 De beslissing van de klacht wordt schriftelijk medegedeeld en bevat:
een weergave van de klacht
een weergave van de feiten zoals de directie van MOC deze ziet
een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht
een oordeel over de klacht
een weergave van de eventuele maatregelen die ondernomen zijn of zullen worden genomen

7 Beëindiging van de procedure
7.1 De klachtprocedure is geëindigd wanneer:
- Het Medisch Onderwijs Centrum met en in overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld
- de klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling
- de klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht

8 Onvoldoende toereikend procedure
8.1 Bij onvoldoende toereikendheid van deze procedure en/of indien de klacht niet naar behoren is of kan worden afgehandeld kan een onafhankelijke derden worden ingeschakeld. Indien de situatie zich voordoet kunnen de contactgegevens hiervan bij het Medisch Onderwijs Centrum worden opgevraagd, waarna zullen worden verstrekt.

8.2 Het oordeel van de vertrouwensinspecteur van het Onderwijs is bindend. Eventuele consequenties zullen door het Medisch Onderwijs Centrum binnen twee weken worden afgehandeld.

9 Registratie
9.1 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gearchiveerd voor een termijn van twee jaar.

10 Slotbepaling
In alle gevallen waarin de Klachtenprocedure niet voorziet wordt beslist door het Medisch Onderwijs Centrum.

 

 

2023 Medisch Onderwijs Centrum