Medisch Onderwijs Centrum

DISCLAIMERHet zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze website betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website.
Het Medisch Onderwijs Centrum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Het Medisch Onderwijs Centrum wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Het Medisch Onderwijs Centrum behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over het Medisch Onderwijs Centrum en haar activiteiten.

Op de aktiviteiten van het Medisch Onderwijs Centrum zijn de Algemene Voorwaarden Medisch Onderwijs Centrum van toepassing.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Functioneren van deze website.
Het Medisch Onderwijs Centrum garandeert niet de foutloze of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Het Medisch Onderwijs Centrum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door het Medisch Onderwijs Centrum of door u aan het Medisch Onderwijs Centrum middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het Medisch Onderwijs Centrum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Het Medisch Onderwijs Centrum behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten.
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij het Medisch Onderwijs Centrum. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Medisch Onderwijs Centrum.

Virussen.
Het Medisch Onderwijs Centrum garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Verantwoordelijkheid inhoud scholingsactiviteiten.
De inhoud van de scholingsactiviteiten verzorgd door het Medisch Onderwijs Centrum is / wordt te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Het Medisch Onderwijs Centrum en de docenten van de scholingsactiviteiten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan de, door het Medisch Onderwijs Centrum, aangeboden/verzorgde scholingsactiviteiten of toepassing van de in deze scholingsactiviteiten gepresenteerde kennis en inzichten. Deelname aan de scholingsactiviteiten van het Medisch Onderwijs Centrum geschiedt voor eigen rekening en risico. Het Medisch Onderwijs Centrum is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een scholingsactiviteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.

 

2023 Medisch Onderwijs Centrum