Medisch Onderwijs Centrum

ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1. Definities
In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. MOC:
Het Medisch Onderwijs Centrum werkt met de domeinnamen 
Snijzaal.nl, Anatomie.nl en Enjoythemedicalworld.nl voor respectievelijk Snijzaalonderwijs, Levering van educatieve anatomiematerialen en Medische onderwijsprojecten.
b. Opdrachtgever:
Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met MOC onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan MOC een opdracht heeft gegeven.
c. Opdracht:
De opdracht van een opdrachtgever aan MOC om een scholingsactiviteit/dienst te verzorgen, al dan niet ten behoeve van de doelgroep van de betreffende organisatie, bedrijf of instelling, in de ruimste zin des woords.
d. Scholingsactiviteit:
Een door MOC verzorgde scholingsactiviteit/dienst.
e. Deelnemer(s):
De door opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door MOC verzorgde scholingsactiviteit.
f. Aanmelding:
De inschrijving van een deelnemer voor een scholingsactiviteit waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om scholingsactiviteit te ontvangen.
g. Onderwijsmateriaal:
Les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering de scholingsactiviteit wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van MOC en op alle door MOC gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien opdrachtgever zorgt voor aanmelding van deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens MOC deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart MOC voor alle claims van deelnemer(s), als MOC jegens deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen zijn voor MOC pas bindend nadat MOC deze schriftelijk/per e-mail heeft bevestigd.
3.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever of deelnemer binden MOC slechts voor zover MOC deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover MOC feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.
3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de scholingsactiviteit, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van MOC, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.4 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door MOC vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. MOC is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan opdrachtgever en deelnemer door te berekenen.
4.2 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding. Indien de opdrachtgever aan MOC een verzoek tot wijziging van de overeengekomen opdracht kenbaar maakt, zal MOC aan de opdrachtgever de consequenties daarvan aangeven, waarbij in elk geval de minimum kostenvergoeding van toepassing zal zijn.

Artikel 5. Levering, leveringstijd
5.1 Alle door MOC genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leverings-termijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 MOC is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MOC en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.
5.3 Correspondentie, wordt dezelfde dag, uiterlijk binnen een week verwerkt. Bij uitzonderingen, zoals vakanties, wordt via een automatische beantwoording aangegeven wanneer de correspondentie wordt verwerkt.

Artikel 6. Betaling, betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een ander termijn op de factuur is vermeld, dient de opdrachtgever of de deelnemer facturen binnen 21 dagen na de factuurdatum te voldoen, middels bankoverschrijving.
6.2 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de opdrachtgever of deelnemer een herinneringsfactuur gestuurd.
6.3 Het niet betalen van het verschuldigde bedrag wil niet zeggen dat de scholingsactiviteit geannuleerd wordt.
6.4 Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever of de deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
6.5 De opdrachtgever of de deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
6.6 Alle kosten die MOC moet maken om het haar toekomende te innen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever of de deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 115,00 Euro.
6.7 MOC heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door MOC van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door MOC is ontvangen.

Artikel 7. Toelatingsnorm deelnemers, Scholingsactiviteit, Onderwijsmateriaal
7.1 Indien een scholingsactiviteit wordt georganiseerd in samenwerking met de opdrachtgever, wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich moeten houden aan de toelatingsnormen van MOC.
Voor de snijzaalactiviteiten geldt de toelatingsnorm dat alleen personen worden toegelaten tot de snijzaal die legitiem beroeps-/studiematig affiniteit hebben met de anatomie van de mens en een beroeps-/studiematig doel hebben met een snijzaalstudie. Alle andere personen hebben geen toegang tot de snijzaal. Bij twijfel dient, ter beoordeling, de betreffende organisatie of persoon, tevoren altijd overleg te hebben met MOC. Daarnaast hebben alleen die personen toegang tot de scholing die vooraf middels een deelnemerslijst zijn aangemeld. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever een formulier van het MOC, welke uiterlijk 1,5 week voorafgaand aan de scholing ingevuld (achternamen en initialen) te zijn geretourneerd. Dit betreft dan de definitieve lijst. Deze zal vervolgens door het MOC ter controle worden behandeld en wel/niet worden geaccordeerd. Daarna (uiterlijk tot 1 week voor de scholingsdatum) kunnen er geen wijzigingen meer plaatsvinden. Personen die niet op de geaccordeerde lijst staan en de scholingen toch onbedoeld volgen worden nagefactureerd volgens het geldende individuele inschrijvingstarief van het MOC op dat moment plus €40,00 administratiekosten, ongeacht ze wel/niet zijn aangemeld bij de organisatie waarvoor de scholing wordt verzorgd. 
7.2 De opdrachtgever laat alleen de deelnemer tot de scholingsactiviteit toe, die duidelijk tot dezelfde doelgroep behoort (zelfde niveau, studie-/beroepsgroep). Bij twijfel of duidelijk géén overeenkomst tussen de deelnemer en de doelgroep waarvoor de scholingsactiviteit wordt georganiseerd, dient er te allen tijde vooraf overleg plaats te vinden met de directie van MOC. De conclusie moet tevens gedocumenteerd worden en in bezit zijn van zowel de opdrachtgever als de directie van MOC.
Op dit artikel is een boeteclausule van toepassing. Indien tijdens of na de scholing er geen overeenkomst blijkt te zijn (niveau, studie, beroep) tussen deelnemer en de bedoelde doelgroep (verder genoemd “niet-legitieme deelnemer”) en de directie heeft dit vooraf niet schriftelijk geaccordeerd, zal de opdrachtgever voor die opdracht worden belast met een naheffing. Tevens wordt de opdrachtgever belast met een boete. De naheffing houdt in dat het verschil in het bedrag wat de deelnemer heeft betaald voor de scholingsactiviteit met het bedrag wat de deelnemer feitelijk volgens zijn studie-/beroepsniveau zou moeten betalen voor een scholingsactiviteit van dezelfde tijdsduur (hier wordt MOC-tarief aangehouden), aan de opdrachtgever worden berekend, inclusief de dan geldende administratiekosten. Het boetebedrag is gelijk aan het totaal bedrag van de factuur die de opdrachtgever heeft ontvangen voor de betreffende scholingsactiviteit. Het boetebedrag komt in dat geval bovenop de geldende factuur voor die scholingsactiviteit. Hiermee worden de kosten gedekt in dien gevalle de collega-deelnemers een restitutie van het scholingsbedrag opeisen, door het onbedoelde gemêleerd gezelschap. Tevens is de opdrachtgever belast met de nazorg welke hiermee is gemoeid in de breedste zin des woords.
7.3 Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door MOC verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de deelnemer de scholingsactiviteit met succes zal doorlopen c.q. afronden.
7.4 De opdrachtnemer zal voorafgaand aan de scholingsactiviteit de opdrachtgever informeren over de regels die gehanteerd dienen te worden tijdens de scholingsactiviteit. De opdrachtgever is verplicht deze informatie vooraf aan de scholingsactiviteit de doelgroep hierover, bij voorkeur schriftelijk, te informeren. De deelnemer is verplicht deze regels in acht te nemen.
Voor de snijzaalscholingen in het bijzonder, gelden de regels onder andere, dat er respect wordt getoond in woord en daad voor de lichamen die ter beschikking zijn gesteld voor de medische wetenschap en hun nabestaanden, het dragen van een witte laboratoriumjas, dat er geenszins foto’s/beeldopnames/geluidopnames gemaakt mogen worden en dat er geen drinken-/etenswaren en tassen de zaal in mogen. MOC heeft het recht de deelnemer en/of opdrachtgever die dit artikel overschrijdt, dan wel door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de scholingsactiviteit verhinderen, verdere deelneming aan de scholingsactiviteit uit te sluiten, danwel de overeenkomst voor de betreffende opdracht te ontbinden. Uitsluiting of ontbinding van de overeenkomst op bovenstaande gronden laat iedere verplichting tot betaling van de scholingsactiviteit onverlet.
7.5 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. MOC is niet gehouden een scholingsactiviteit te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.
7.6 In principe worden geen duplicaten van onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. MOC kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In een dergelijk geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.
7.7 De opdrachtgever verplicht zich werknemers van MOC die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van de opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient MOC, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die de opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door MOC vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of scholing, berust bij MOC, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.2 De opdrachtgever en de deelnemer mogen al het door MOC vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MOC niet toegestaan om:
- onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.
- onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens
9.1 De opdrachtgever en/of deelnemer neemt op geheel eigen risico en verantwoording deel aan een scholingsactiviteit, in de ruimste zin des woords. MOC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in zowel (im-) als materiële zin of van welke andere aard dan ook. Hieronder wordt ook verstaan (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer of opdrachtgever en lichamelijke-/geestelijke schade.
9.2 Al het door MOC ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of scholing, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan MOC op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. MOC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op informatie uit de scholing, materialen en werken.
9.3 Tijdens een scholingsactiviteit reiken docenten en collega-deelnemers geregeld praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aan. Hoewel de docent erop toeziet dat deze aanbevelingen/adviezen zo verstandig en zinvol mogelijk zijn, kunnen MOC en de docent op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze aanbevelingen/adviezen. MOC en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De deelnemers worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.
9.4 Als de opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van onderwijsmateriaal of andere werken, neemt de opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. De opdrachtgever zal MOC tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
9.5 Alle gegevens die MOC toekomt van de opdrachtgever en/of deelnemer worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden uitsluitend door MOC voor interne processen gebruikt, waaronder ook presentielijsten en cursistenlijsten ten behoeve van de inhoud van syllabi vallen. Ten behoeve van accreditatieaanvragen is dit artikel niet van toepassing.
9.6 Deelnemer dient de, tijdens de scholingsactiviteit, (aan)gegeven veiligheidsinstructies en normen strikt in acht te nemen. Bij weigering door deelnemer hiervan, zijn de gevolgen daarvan volledig voor deelnemer. Deelnemer is verplicht elke vorm van ongeval, hierbij ook te verstaan het onwel worden direct te melden bij de aanwezige leidinggevende van de scholingsactiviteit. Ook al betreft dit niet zichzelf.
Dit artikel geldt voor alle aanwezigen op de betreffende scholingsactiviteit.

Artikel 10. Annulering
10.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een scholingsactiviteit heeft MOC altijd het recht een scholingsactiviteit te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
10.2 Annuleren van een scholingsactiviteit door de opdrachtgever of een deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend of per e-mail. De datum van de poststempel of in het geval van een e-mailbericht, datum van het e-mailbericht, geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van MOC. De geplande startdatum van de scholingsactiviteit geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
10.3 Mits er geen overeenkomst is getekend met andere vermeldingen, geldt de volgende annuleringsregeling:
De opdrachtgever of de deelnemer kan kosteloos annuleren tot zes weken voor de aanvang van de scholing. Vanaf zes weken 100% van de vergoeding voor de scholingsactiviteit verschuldigd. Bij een getekende overeenkomst geldt altijd de inhoud van die overeenkomst. Er is in dien gevalle geen sprake van een annuleringsregeling, tenzij in die overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld dat dit wel het geval is.
10.4 Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever of de deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.

Artikel 11. Ontbinding
MOC kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. de opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. de opdrachtgever of de deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat MOC bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan MOC rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle met MOC gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Dordrecht, voor zover de opdrachtgever of de deelnemer niet binnen één maand nadat MOC zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Artikel 13. Wet Bescherming Persoonsgegevens en geheimhoudingsplicht , Algemene Verordening Gegevesnbescherming (AVG)
13.1 MOC hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
13.2 Alle verstrekte gegevens worden in het klantenbestand van MOC opgenomen en vertrouwelijk gebruikt voor interne en automatische verwerking, noodzakelijk om een verantwoord relatiebeheer te kunnen voeren.
13.3 MOC stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
13.4 Cursisten beschikken altijd over het recht van toegang tot of verbetering, en eventuele verwijdering van de aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens.
13.5 MOC en haar docenten en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle door klanten verstrekte informatie, bedrijfsvoering, werkprocessen en strategieën.
13.6 Om cursisten op de hoogte te houden van voor de studie van belang zijnde informatie en facturatie, dient MOC steeds over de juiste adresgegevens te beschikken.
13.7 Cursisten, ouder(s) of verzorger(s) dienen wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals adres, burgerlijke staat, wijziging in banknummers e.d., zo snel mogelijk en schriftelijk aan MOC door te geven.
13.8 Indien men geen informatie van MOC meer wenst te ontvangen dient men dit schriftelijk mee te delen.

Artikel 14. Cursusplekken bij individuele aanmelding
Individuele aanmeldingen voor scholingen zullen worden ingedeeld bij reeds geplande scholingen. Voor deze individuele aanmelding geldt het tarief, die op dat moment geldt. Bij het aangeven van de maximale groepsgrootte, te weten 25 personen bij een groepsaanmelding, wordt hiermee rekening gehouden. Er zijn hierin plaatsen vrijgehouden voor maximaal 5 individuele aanmeldingen, waardoor de groepsgrootte tot maximaal 30 deelnemers/groep kan toenemen. Het MOC staat hierin geheel vrij om de individuele deelnemers te plaatsen bij een scholing, die, naar inschatting van het MOC, zoveel mogelijk aansluit bij de doelgroep en het behandelde onderwerp. In geval van afwijking van de beroeps-/studieachtergrond, zal het MOC te allen tijde beslissen. Zowel in deze plaatsingsprocedure als in de beslissing hoeft het MOC geen verantwoording af te dragen aan de aanvrager van zowel de groeps- als individuele aanmelder.

Artikel 15. Wijzigingen voorbehouden (tevens laatste artikel) De op Snijzaal.nl gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden is altijd de meest recente versie. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan vermeld en wordt aangehouden als de ingangsdatum voor de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

2023 Medisch Onderwijs Centrum